Informació general del lloc web EUROPRESTIGI.com

IDENTIFICACIÓ
Propietat i Raó Social: EUROPRESTIGI S.L.
Societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 470, llibre 8, foli 99, foli GE-9324.
NIF: B17349226
Domicili Social: Carrer Pau Casals, 32
Localitat: Girona.
Província: Girona.
C.P.: 17005
Telèfon: 972224961
Correu electrònic: cuinesibanys@europrestigi.com

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que el domini europrestigi.com és propietat de EROPRESTIGI S.L.

Accés dels usuaris
L'accés i/o ús del web EUROPRESTIGI.com atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el web. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al web EUROPRESTIGI.com sota criteris de bona fe.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
Són titularitat de l'EUROPRESTIGI S.L. els drets de propietat intel·lectual i industrial del web EUROPRESTIGI.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a EUROPRESTIGI S.L. l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de EUROPRESTIGI S.L., sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: EUROPRESTIGI S.L. explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, EUROPRESTIGI S.L. s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts web en qualsevol format sense la prèvia autorització expressa de EUROPRESTIGI S.L.
Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s'autoritza en cap cas:

 • - L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a EUROPRESTIGI S.L. conforme a les disposicions vigents.
 • - L'ús comercial dels continguts del lloc web EUROPRESTIGI.com.
 • - L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols
     distintius de qualsevol naturalesa, propietat de EUROPRESTIGI S.L., sense el coneixement i l'autorització
     corresponent de l'empresa.
 • - L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • - Provocar danys en els sistemes físics i lògics de EUROPRESTIGI.com, dels seus proveïdors o de terceres persones;
     introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar
     danys anteriorment esmentats.
 • - Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal
A) Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal EUROPRESTIGI.com, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i poden ser incorporades en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per EUROPRESTIGI S.L., en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a cuinesibanys@europrestigi.com, o a l'adreça de EUROPRESTIGI S.L. que consta a l'inici d'aquest avís legal.
B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web EUROPRESTIGI.com. EUROPRESTIGI S.L..cat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del web EUROPRESTIGI.com o per a mesures i dades d'audiències anònimes. Aquest lloc web fa servir les eines de mesura d'audiència, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l'objectiu de millorar el funcionament de la web. Aquesta mesura utilitza galetes de terceres parts.

Responsabilitat en relació amb els continguts
EUROPRESTIGI S.L. es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
EUROPRESTIGI S.L. no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del web EUROPRESTIGI.com.
EUROPRESTIGI S.L. no pot garantir que el web i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada
EUROPRESTIGI S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí.

Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre EUROPRESTIGI S.L. i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

europrestigi 2013     carrer Pau Casals nº 32     17005 Girona     Tel/fax: 972 209 818     cuinesibanys@europrestigi.com